top of page

Creator

Written, Directed and Films

Produced  by  GENDAI SHOKAN

Video editing   Yutaka Kawasaki

Translation   Brett Iimura, Mayuko Kamata, Naomi Horoiwa

Narration   Brett Iimura

Music   Yuta

Special Thanks

Mari Takamura, Dóra Kurokawa, Rie Ide, Nami Nishizawa, Tomoyo Miyamoto,

Asahi Tsugaru,Momoka Tsugaru, Yuki Terada,Shunsuke Terada, 

Zen Yokoyama, Tamotsu Shirai

 

Maki Ezure, Makiko Saito, Sayoko Kato, Mihoko Yoshida, Kumiko Oguri, 

Hiroko Kato Collins, Takashi Kobayakawa, Tokiko Oishi, Hiromi Inoue, Michiyo Kumagai

Junko Shirako, Etsuko Shiono, Hiromi Shibata, Chuya Hashimoto, Chiaki hashimoto

Commun Midwifery Home, Arima Midwifery Home, Hosokawa Pasture

Temporary special needs housing “AGARAIN” Ishinomaki, Nawa Prasad, 

The Party of Japanese Witches, Umi-no-ie, Gender Equality Network “Chino”, 

Office of Nobutomo-Mura Co., Ltd., Mo-House Ltd.

Life And Birth Studies Association, Research Society for Birth Ecology

Research Society for Birth Ecology in Nagoya, Japan Society for Primal Health

“The Japanese Journal for Midwives” Igaku Shoin, Tomoko Midwifery Home, 

Otani Midwifery Home, Yajima Midwifery Home, Nonohana Midwifery Home

Yoshimura Bith Clinic, babycom, REBORN

bottom of page